جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در کنفرانس مطبوعاتی فیلم "The Bounty Hunter" در مادرید اسپانیا

جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در کنفرانس مطبوعاتی فیلم «The Bounty Hunter» در مادرید اسپانیا

جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در کنفرانس مطبوعاتی فیلم قبل از حضور در فرش قرمز دیده می شوند

ادامهٔ مطلب »

کدام لباس جنیفر آنیستون در فرش قرمز فیلم “The Bounty Hunter” زیباتر است؟

کدام لباس جنیفر آنیستون در فرش قرمز فیلم “The Bounty Hunter” زیباتر است؟

لباس های که جنیفر آنیستون در فرش قرمز های لندن ، نیویورک ، پاریس و برلین فیلم جدیدش پوشید

ادامهٔ مطلب »

عکس های جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در فرش قرمز اکران برلین فیلم “The Bounty Hunter”

عکس های جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در فرش قرمز اکران برلین فیلم “The Bounty Hunter”

عکس های جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در کنفرانس خبری اکران برلین فیلم “The Bounty Hunter”

عکس های جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در فرش قرمز اکران برلین فیلم “The Bounty Hunter”
در ادامه تور اروپایی اکران فیلم جدیدشان پس از حضور در پاریس فرانسه ، جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در کنفرانس خبری اکران برلین آلمان فیلم “The Bounty Hunter” دیده می شوند

عکس های جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در فرش قرمز اکران پاریس فیلم "The Bounty Hunter"

عکس های جنیفر آنیستون و جرارد باتلر در فرش قرمز اکران پاریس فیلم «The Bounty Hunter»

ادامهٔ مطلب »